Nr. Kürzel Veranstaltung Art
9000021602 BASA BA BASA online Veranstaltung - ausserplan
868832210 BASA2210 P2 Forschende Beobachtung, Dokumentation, Kommunikation Präsenz-Modul